CASE: Conflictmanagement

Bevrijdenden veranderingen (ritaraets.be)

Van een verzameling individuen naar een team

Binnen een team van een multinational loopt de samenwerking niet bijzonder goed. Er zijn veel spanningen tussen de teamleden, er bestaan kampen, veel roddels en ergernissen, er is gebrek aan vertrouwen en respect. De fricties worden ofwel niet uitgesproken of zeer explosief geuit. Er wordt schade toegebracht aan relaties, het samenwerken verloopt alsmaar moeilijker, mensen lijden eronder en worden ziek.

Aanpak

Na een grondige briefing aan alle betrokkenen wordt een flexibel stappenplan uitgewerkt richting gewenst resultaat. Waarom flexibel : het gaat om veranderingsprocessen die we op gang brengen maar waarvan het verloop vooraf niet altijd 100% in te schatten valt. Aanpassing naargelang de evolutie van het team is noodzakelijk.

  • We informeren alle betrokkenen over het hoe en waarom van het project en verkrijgen de noodzakelijke buy-in van alle teamleden en de leidinggevende.
  • Iedereen krijgt de mogelijkheid tot een individueel gesprek met 2 doelen: de druk van de ketel halen door “venting emotions” en de consultant de kans geven zich te informeren over de problematiek en hoe ieder deze ervaart
  • Omdat de aangebrachte problemen zo divers zijn, kiezen we ervoor de mensen een vragenlijst te laten invullen die de pijnpunten in kaart brengt
  • Over de resultaten wordt uitgebreid gecommuniceerd, de mensen trekken zelf conclusies en bedenken zelf in werkgroepen oplossingen
  • We organiseren 2 workshops rond de thema’s : leren omgaan met andere persoonlijkheden, hoe een betere communicatie opbouwen, hoe moeilijke zaken op een constructieve manier bespreekbaar maken. Tijdens deze workshops wordt veel in groepjes en in duo’s gewerkt. Mensen geven mekaar feedback over wat ze bij mekaar waarderen en wat ze graag anders zien.
  • Wie dit wenst, krijgt de kans tot individuele begeleiding met specifieke aandacht voor de leidinggevende.
  • Na 6 maanden brengen we de evolutie in kaart – die positief is, alsook de nog bestaande pijnpunten. In werkgroepen bedenken de medewerkers zelf oplossingen. Dit resulteert in een zeer concreet actieplan waar het team zelf verantwoordelijkheid voor neemt.

Resultaat

De teamleden gaan opnieuw op een professionele manier met mekaar om. De grote spanningen zijn verdwenen. Er is meer onderling vertrouwen, respect en openheid. Fricties worden sneller en op een constructievere manier besproken. Er is meer begrip en appreciatie voor ieders persoonlijkheid, gevoelens en eigenheid. De leidinggevende neemt zijn rol krachtiger op. De teamleden zijn zich bewust dat het nieuwe klimaat nog kwetsbaar is en dat men aandacht zal moeten blijven geven om niet te hervallen in het oude patroon.

Terug naar overzicht